Kvalita produkcie a s ňou súvisiaca spokojnosť zákazníkov je popri dosiahnutí žiadaných ekonomických výsledkov rozhodujúcim zámerom firmy.

Kvalita výroby je riadená podľa ISO 9001.

Zabezpečenie kvality je pravidelne sledované a vyhodnocované vedením firmy.

Kvalita výrobkov je overená štátnou skúšobňou TSÚ v Piešťanoch a na požiadanie zákazníka je možné k výrobku predložiť atest  kvality.

Firma, na zabezpečenie dodržiavania nepretržitej kvality výroby, využíva služby externého audítora.

Nárast výroby a odbytu v posledných rokoch dokazuje, že investície do nových technológií a najmä dôraz na vysokú kvalitu výroby i služieb  je správna stratégia firmy a umožňuje jej  uplatnenie v širokom rozsahu na trhoch Slovenska i v Európe.

 

ISO_SKISO_ENTSU_certifikat